Uddannelse

Intro til uddannelse

Sygdomme og konsekvenser

Landbrugets organisationer og myndighederne indgår i et samarbejde for at forhindre smitsomme husdyrsygdomme i at komme til Danmark og for i tilfælde af udbrud at bekæmpe sygdommen så hurtigt og effektivt som muligt. Samarbejdet består derfor af et forebyggende og et bekæmpende beredskab.

Landbrug & Fødevarer har fokus på de sygdomme, som af lovgivningen er defineret som anmeldepligtige (liste 1 og 2 sygdomme), og som smitter svin. Nogle af sygdommene kan smitte mennesker og andre kan smitte mellem forskellige dyrearter, f.eks. mund- og klovesyge, der smitter alle klovbærende dyr.

Mere specifikt har svinebranchen fokus på:

Liste 1 sygdomme Liste 2 sygdomme
Afrikansk svinepest Aujeszkys sygdom
Smitsom kastning (Brucellose) Cysticerkose hos svin
Europæisk eller klassisk svinepest Overførbar gastroenteritis (TGE)
Miltbrand Salmonellose
Mund- og klovesyge Trikinose
Smitsomt blæreudslæt hos svin (SVD)

Vesikulær stomatitis

Generelt set har sygdommene både en produktionsmæssig og samfundsøkonomisk betydning. Hvis Danmark får udbrud af en af liste 1 sygdommene, vil det blive nødvendigt at slå hele den smittede besætning ned. Opdages sygdommen først når et hold svin er ankommet til slagteriet, bliver slagteriet nød til at stoppe produktionen indtil det af myndighederne bliver godkendt til at genoptage arbejdet. Dette kan koste slagteriet adskillige millioner kroner.

Et evt. udbrud af en liste 1 sygdom vil få meget alvorlige konsekvenser for afsætning af dansk svinekød i den tid sygdommen hærger landet men også i lang tid efter, at sygdommen er bekæmpet. Idet eksporten af dansk svinekød udgør flere milliarder af kroner årligt, vil udbrud af en liste 1 sygdom få enorme økonomiske konsekvenser.

Landbrug & Fødevarer arbejder derfor tæt sammen med myndighederne og de andre landbrugsorganisationer i et forebyggende beredskab og et bekæmpende beredskab.

I det bekæmpende beredskab bidrager Landbrug & Fødevarer med f.eks. arbejdskraft og udstyr ved nedslagning af besætninger. Det er dog altid myndighedernes ansvar at bekæmpe sygdommen og koordinere arbejdet.

Nationalt krisecenter

Et nationalt krisecenter skal konstant være beredt på udbrud, hvilket bl.a. kræver, at alle forstår kommandovejene. Hovedopgaven for krisecenteret er at overvåge og styre aktiviteterne i de lokale krisecentre. Det betyder en styring af kontrolstrategien og en sikring af, at de nødvendige ressourcer i form af udstyr og personale er på plads i de lokale krisecentre.

Det nationale krisecenter, som styres af Fødevarestyrelsen, varetager også kontakten til laboratorier, branchen, politiet, dyrlæger og til pressen.

Lokale krisecentre

Et lokalt krisecenter oprettes i den pågældende fødevareregion, hvor der er mistanke eller udbrud af sygdom. I det lokale krisecenter er der bl.a. lister over nødvendigt udstyr samt navne og telefon nr. på relevant personale. Det er bl.a. når besætninger skal slås ned at Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion arbejder tæt sammen med det lokale krisecenter.

Ekspertgrupper

Medlemmerne, som er udvalgt på basis af faglige og tekniske kompetencer, har permanent medlemskab af ekspertgruppen. Gruppens funktion er i fredstid at sikre:

 • At ny EU lovgivning implementeres i beredskabsplanerne
 • At beredskabet hele tiden er opdateret med den nyeste viden

Under udbrud af sygdom skal gruppen assistere med epidemiologiske undersøgelser (hvordan sygdommen spredes), etablere bekæmpelsesforanstaltninger, vurdere udtagning af prøver fra dyrene og tolkning af prøveresultaterne, og vurdere mulige smitteveje.

Landbrug & Fødevarer ansatte deltager ikke i den permanente ekspertgruppe, men Landbrug & Fødevarer ansatte kan inddrages i en ad hoc ekspertgruppe om nødvendigt i udbrudssituationer.

Nødvendige ressourcer

Det er vigtigt, at der foreligger en plan over det udstyr, som der skal bruges i en udbrudssituation samtidig med, at der permanent skal være styr på det personale, myndighederne kan trække på, f.eks. privat praktiserende dyrlæger, hvis det bliver nødvendigt. Det er essentielt, at personalet der trækkes på har de rette kvalifikationer og erfaringer i at bekæmpe udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Dyrlæger og teknikere i VSP, Sundhedskontrol har her en fremtrædende rolle i beredskabet.

Den operationelle manual

Myndighederne har udarbejdet en operationel manual, som redegør for alle procedurer i tilfælde af mistanke og udbrud. Manualen instruerer personale hos myndighederne og samarbejdspartnere, herunder Landbrug & Fødevarer i bl.a.:

 • De gældende love på området
 • Kommandoveje
 • Håndtering af mistanker eller udbrud
 • Afsendelse af prøver til laboratoriet
 • Nedslagning af besætninger
 • Rengøring
 • Oprettelse af beskyttelses- og bekæmpelseszoner
 • Omsætningsbegrænsninger for levende dyr
 • Kommunikation til personel, befolkning, presse etc.

Diagnostisk laboratorium

Hver EU medlemsstat skal sikre, at der er adgang til fornødne diagnostiske laboratorier. DTU Veterinærinstituttet, Lindholm er det danske nationale reference laboratorium.

Træning og uddannelse

Personalet involveret i beredskabet skal gennemgå træning i forhold til den rolle de udgør i beredskabet. Det er bl.a. derfor, at der afholdes beredskabsøvelser for svinepest (april 2004), mund- og klovesyge (september 2005) og mund- og klovsyge(april 2009).

Informations- og forskningsaktiviteter

For at forhindre at smitte komme til landet og for at få en så hurtig og effektiv bekæmpelse af en smitsom sygdom, hvis den kommer til landet, er det essentielt, at svineproducenter og deres personale samt praktiserende dyrlæger har indprentet sygdomstegnene tydeligt. De skal også forstå, at de har pligt til at anmelde sygdommen med det samme. Det er de primære budskaber i de informationsaktiviteter, som Landbrug & Fødevarer har i egne publikationer og så vidt muligt i eksterne medier.

DS udfører også en del forskning på området, for bl.a. hele tiden at identificere mulige smitteveje og evt. lukke dem.

Finansiering

De producenter, hvis dyr der skal slås ned i forbindelse med et udbrud, skal kompenseres jf. EU-lovgivning - se taksering/ regelsæt for taksation.

Ved udbrud af smitsom husdyrsygdom vil der være restriktioner i forhold til omsætning af svinekød og levende dyr. Danmark vil i den forbindelse anmode EU Kommissionen om markedsordninger jf. EU-lovgivning.

Finn Udesen (FU) og Michael Groos Christiansen (MGC) i VSP, Driftsøkonomi og Data har ansvaret for, at der er et tilstrækkeligt antal taksatorer, og at de selv står til rådighed om nødvendigt. Endvidere bistår FU og MGC, når omkostningerne forbundet med nedslagning skal vurderes og fastlægges i forhold til markedsordninger.